AZ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK („ÁSZF”)

 

Agrotrend Média Kft. ,8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33. Adószáma:24152905-2-14, mint szolgáltató (a továbbiakban “Szolgáltató”) által a https://agrarallasok.hu/ weboldalon (a továbbiakban “Weboldalon”) nyújtott szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételek.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Agrotrend Média Kft.

A szolgáltató székhelye: 8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: iroda@agrotrend.hu

Cégjegyzékszáma: 14 09 313032

Adószáma: 24152905-2-14

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): A Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36204283060

A szerződés nyelve: magyar

 

1.1. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint létrejövő egyedi szerződések megkötése, illetve a megrendelések elfogadását és visszaigazolását követően nyújtja. A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi szerződésére irányadó, ezen szerződések részét képezi az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában.

 

1.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.3. A Szolgáltatás megrendelője a továbbiakban: Megrendelő. A Szolgáltató a Megrendelő által igénybe venni kívánt Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF és a vonatkozó szerződés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget.

A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Szolgáltató a Szolgáltatásához kapcsolódó egyes szolgáltatási elemeket a Felületen, illetve a Munkaadói Adminisztrációs Felület funkcionalitásain keresztül nyújtja.

A Felületen a cég képviselője által indított regisztráció és egyéb szerződéskötési igénybejelentés alapján a Szolgáltató által regisztrált cég is hozzáférhet a Munkaadói Adminisztrációs Felülethez

1.4. Szolgáltató általi regisztráció útján történő hozzáférés.

Amennyiben a Megrendelő nem rendelkezik cégregisztrációval, a telefon vagy e-mail útján kezdeményezett szolgáltatás megrendelés során a Szolgáltató rögzíti a cégregisztrációhoz szükséges adatokat és küld kérésre jelszót a Megrendelőnek a Munkaadói Adminisztrációs Felület elérése érdekében.

 

 1. A szolgáltatások megrendelésének leírása:
 • Adatok megadása
 • Fizetési mód beállítása
 • Adatok ellenőrzése
 • Megrendelés elküldése

 

2.1 Állásajánlat feltöltése

Az állásajánlat feltöltése a Munkaadóknak/ Álláshirdetés feladása menüpontban történik a a kötelező adatok megadásával. A Megrendelőnek az alábbi adatokat szükséges Szolgáltató részére megadnia a szolgáltatás tényleges igénybevételéhez::

 • VAN MÁR FIÓKJA? / BEJELENTKEZÉS – Ha nincs fiókja, akkor létrehozhat egyet e-mail cím / Megrendelőnév megadásával. E-mailben fogjuk kérni a fiókadatai megerősítését.
 • MUNKAKÖR
 • HELY (NEM KÖTELEZŐ) Pl.: „Budapest” Hagyja üresen ha a hely nem fontos
 • JELENTKEZÉSI E-MAIL/WEBOLDAL Adjon meg egy email címet vagy honlapot
 • MUNKA RÉGIÓ Válassza ki a Régiót
 • TÁVMUNKA? (NEM KÖTELEZŐ) Válassza ki, ha ez egy távmunkás pozíció.
 • MUNKA TÍPUSA pl- Teljes munkaidős
 • KIEMELT KÉP (NEM KÖTELEZŐ)
 • MUNKA KATEGÓRIA – melyik ágazat
 • LEÍRÁS
 • A hirdető Cég adatai
  • CÉGNÉV
  • CÍMSOR (NEM KÖTELEZŐ)
  • LEÍRÁS – Röviden mutassa be a vállalkozását (NEM KÖTELEZŐ)
  • VIDEÓ (NEM KÖTELEZŐ) Cégünk videójára mutató link
  • WEBOLDAL (NEM KÖTELEZŐ) http://
  • FACEBOOK MEGRENDELŐNÉV (NEM KÖTELEZŐ)
  • LINKEDIN MEGRENDELŐNÉV (NEM KÖTELEZŐ)
  • TWITTER MEGRENDELŐNÉV (NEM KÖTELEZŐ)
  • LOGÓ (NEM KÖTELEZŐ)

 

 

 

 

 1. Elektronikus fizetés

 

3.1. A Megrendelő a szolgáltatás díját a Munkaadói Adminisztrációs Felületről indított, önkiszolgáló csatornán keresztüli szolgáltatás megrendelésekor a Felületen keresztül bankkártyával vagy átutalásos fizetési konstrukció segítségével, HUF-ban egyenlítheti ki.. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére elektronikus úton kizárólag átutalás útján az előleg bekérő/számla kézhezvételét követően kerülhet sor, ha a megrendelésre nem a Munkaadói Adminisztrációs Felületről indított önkiszolgáló csatornán keresztül kerül sor.

 

3.2. Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A fizetési megoldást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

3.3 Átutalásos fizetés

Megrendelő kap egy automatikusan létrehozott, a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó számla azonosítót, amire az átutalásnál hivatkozva az összeget kiegyenlítheti a díjbekérő alapján. Az irányítószámlára történt utalás teljesítését a Szolgáltató ellenőrzi és rögzíti, ezt követően kiállítja az elektronikusszámlát és megküldi. Az utalás beérkeztéről és a hirdetés aktiválásáról Megrendelő automatikus rendszerüzenetet kap.
 

 1. A hirdetés tartalma

4.1. A Megrendelő szavatolja, hogy a hirdetésben kizárólag saját, vagy az adott állást kínáló megbízója tényleges pozíció(k)ra vonatkozó, valós feltételeken alapuló állásajánlatát kéri közzétenni. A Megrendelő kizárólag 16. életévüket betöltötteknek ajánlhat munkalehetőséget.

4..2. A Megrendelő szavatolja, hogy az álláshirdetés sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét, továbbá az álláshirdetés csak olyan feltételeket tartalmaz, vagy ígér (ideértve különösen a meghirdetett pozíció valós voltát, az ígért ellenszolgáltatást és egyéb releváns feltételeket), amelyeket az állást kínáló ténylegesen biztosít.

A hirdetés a meghirdetett pozíció és pozíció betöltésének feltételei tekintetében sem lehet megtévesztő, félrevezető vagy diszkriminatív. A Megrendelő felelőssége kiterjed többek között annak biztosítására is, hogy az álláshirdetés nem tartalmaz szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket.

4.3. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a hirdetés szövegében – értelmezési probléma miatt, vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megrendelővel egyeztetve kell elvégezni. Az egyeztetések időtartamával a hirdetésaktiválási határidő meghosszabbodhat. A Megrendelő egyebekben az ÁSZF szerint hivatkozott esetben és módon kérheti a hirdetés szövegének módosítását.

4.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hirdetést a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és Felület arculatának megfelelően átalakítsa akár a hirdetés Megrendelő általi feltöltése esetén is. A hirdetés tartalmi elemeinek átalakítása, illetve törlése esetén a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét a változásra, illetve a törlés, vagy az esetleges felfüggesztés tényére. A Megrendelő egyetértése esetén köteles a változásokat e-mail útján jóváhagyni, illetve megtenni minden olyan szükséges intézkedést és cselekményt, ami a hirdetés jogszerű megjeleníthetősége megkíván. A Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott tartalmú hirdetést jeleníti meg. Jóváhagyás hiányában a Szolgáltató jogosult a hirdetés megjelentetését megtagadni,

5. Felelősségvállalás.

5.1. A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve), rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges hozzájárulással vagy más a nyilvánosságra hozatalhoz szükséges adatkezelési jogalappal.

5.2. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató Felületein keresztül elérhető Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató és az álláskeresői adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit megismerte, azokat elfogadja, tudomásul veszi.

5.3. Abban az esetben, ha a Megrendelő személye nem azonos az állás tényleges kínálójának személyével, úgy a jelen ÁSZF-ben Megrendelő alatt megfelelően kell érteni az állás tényleges kínálójának személyét is. Megrendelő kötelezettséget vállal, felel és szavatol, hogy minden esetben beszerzi az állást kínáló megbízója, illetve az érintettek, az adatok jogosultjának hozzájárulását a jelen ÁSZF szerinti közzétételhez és az ezzel összefüggőadatkezeléshez, Szolgáltató részére pedig azokat a Szolgáltató kérésére annak rendelkezésére bocsátja.

 

 

 1. Panaszkezelés

Amennyiben a Szolgáltató ügyfélszolgálatához panaszbejelentés érkezik, akkor Szolgáltató a panaszt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli és az alábbiak szerint jár el:

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. A panaszkezelés módját előzetesen ismerteti, ahhoz az előzetes hozzájárulást beszerzi. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi. A telefonon közölt panaszt a Társaság egyedi azonosítószámmal látja el.

 

 

 

 1. Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fonyódi Városi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

 

Szőlősgyörök 2022.09.01