Adatvédelmi nyilatkozat

 

AZ AGRÁRPORTÁLOK ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az Agrotrend Média Kft.( Továbbiakban : Szolgáltató) , mint a www.agrotrend.hu; a www.agropodcast.hu; a www.agrarvilag.hu; a www.profimagazin.hu; a www.mgapro.hu; a www.agrarnaptar.hu; a www.agrarkupon.hu; a www.geppiac.hu; a www.traktorpool.hu; a www.magyarorszaglegszebbbirtoka.hu; a www.azagrarvilagszepe.hu; a www.agropiac.hu (a továbbiakban: Agrárportálok) üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik.

I. Fogalom meghatározások

 • Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Agrárportálokra belép, illetve azon regisztrál, és az Agrárportálok funkcióit használja.
 • Szolgáltatás: az Agrárportálok Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai
 • Hírlevél: a Szolgáltató által nyújtott, az Agrárportálokon keresztül megrendelhető Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó Agrárportálokon megadott e-mail címére.
 • ÁSZF, az Szolgáltató Agrárportálokra vonatkozó, az Agrárportálokon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

II. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Szolgáltató, Agrotrend Média Kft., 8692 Szőlősgyörök, Arany J. u. 33.

III. Az adatvédelmi szabályzat elfogadása

 • A Felhasználók, akik az Agrárportálokon regisztrálnak, a regisztráció során magukra nézve kötelezőnek fogadják  el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot (az ÁSZF-fel együtt).
 • Azok a Felhasználók, akik nem regisztrálnak az Agrárportálokon, de az Agrárportálok valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.

IV.  Az adatvédelmi szabályzat hatálya  

A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki.

V.  A kezelt adatok köre  

A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

A regisztráció során gyűjtött és kezelt kötelező adatok:

 • e-mail cím
 • jelszó
 • felhasználónév

Azon oldalaknál, ahol számlázás köteles szolgáltatás folyik, a megrendelés és a számlázás során a folyamat számviteli követelményeinek megfelelő adatok bekérése történik, ez esetben a kezelt adatok köre bővül az alap regisztrációhoz képest:

 • Név
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca házszám /HRSZ
 • Telefonszám
 • Megrendelt termék vagy szolgáltatás

Hírlevél feliratkozások során gyűjtött és kezelt kötelező adatok:

 • E-mail cím:*
 • Név
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca házszám /HRSZ
 • Telefonszám

Automatikusan gyűjtött adatok: A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. Az Agrárportálok bejelentkezés esetén session ID-t küldenek, ami az oldalak elhagyásakor automatikusan törlődik.

Az Agrárportálok használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A  Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

VI. Az adatkezelés célja  

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

 1. Agrárportálokon történő regisztráció
 2. Agrárportálokon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele
 3. Felhasználó azonosítása
 4. Megrendelések teljesítése, számlázás
 5. „Online  magazin” szolgáltatás biztosítása
 6. Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása
 7. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés
 8. Az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása
 9. Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing
 10. Felhasználónak címzett,  az Agrárportálokkal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Agrárportálokon regisztrált e-mail címére
 11. Az Agrárportálokon a Felhasználó fiókjának testre szabása
 12. Promóciós nyereményjátékban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése

Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok:

A VI./9 pont szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó  az Agrárportálokon az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Agrárportálokon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával.

A VI./9 pont nem foglalja magában a fenti VI ./10 pont szerinti rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató  az Agrárportálokkal kapcsolatos rendszerüzeneteket

VII.  Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapja egyrészt a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély.

Szolgáltató jogosult Felhasználó személyes adatait a Felhasználóval kötött bármely szerződés teljesítése érdekében, az ehhez szükséges ideig és mértékben kezelni.

Szolgáltató jogosult Felhasználó személyes adatait kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és  az Agrárportálokon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

VIII. Adatkezelő személye  

Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

IX. Adattovábbítás  

A Szolgáltató a Kiadvány rendelés során megadott adatokat a megrendelés teljesítése céljából továbbítja a megrendelt kiadványt a Felhasználónak kiszállító harmadik személynek, amelyhez a Felhasználó jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

X.  Adatkezelés időtartama  

A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, az Agrárportálok és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésig kezeli, amennyiben az adatok kezelésére Szolgáltató más jogalapon nem jogosult.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jogszabályi előírás alapján kezeli, a személyes adatok kezelésének időtartamára az adott jogszabály rendelkezései az irányadók.

XI. Az adatok megismerésére jogosultak köre  

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató által foglalkoztatott, továbbá adatfeldolgozóként igénybe vett személyek jogosultak.

Az Felhasználók jogairól való tájékoztatás  

1.  Hozzáférési jog

Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz  hozzáférést kapjon.

2. Helyesbítéshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.  A törléshez való jog  

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő  törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat  törölje.

4. Az adathordozhatósághoz való jog

Az adatok hordozhatóságához való jog szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathozdozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.  A tiltakozáshoz való jog 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

XII. Adatbiztonság

A Szolgáltató WEBMARK EUROPE Kft és a RendszerNET Kft. szerverein tárolja a Felhasználók által  az Agrárportálokra bevitt adatokat, továbbá  az Agrárportálokhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.

A Felhasználó és az Agrárportálok közötti internetes kommunikáció végponttól végpontig titkosítva, https (http+ssl) protokollon keresztül történik.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Agrárportálokra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 72 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

XIII. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása  

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítást kifejezetten elfogadta.

XIV. Adatfeldolgozók  

Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelés során:

 • WEBMARK EUROPE Bt,  9700 Szombathely, Kőszegi u. 28 . -szerverszolgáltatás
 • RendszerNET Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 11-15. 2. emelet 202. szerverszolgáltatás
 • 1b Telecom Hungary zRt  2191,Bag, Petőfi tér 14. -szerverszolgáltatás
 • TPTG Kft  9700, Szombathely, Váci Mihály u. 32 -webfejlesztés
 • Sárdi Péter 8638 Balatonlelle, Munkácsy 81.- webfejlesztés

A Szolgáltató az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége körében kezelt Felhasználói adatokra vonatkozóan.

XV  Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

XVI. Fontos webcímek

Privátszférát erősítő technológiák

Privacy Enhancing Technologies
Free Privacy Enhancing Technologies

Adatvédelmi információk

Adatvédelmi biztos
Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője

Cookie szabályzat

A Cookie-k használatára azért van szükség, hogy a látogatók által az oldalunkon használt szolgáltatásokon javíthassunk. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak Cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Vannak helyi Cookie-k, melyek egy-egy kampány részei és a kampány ideje alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak Cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

Néhány különleges szolgáltatás, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül.

Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.

Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót, s amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során.

Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást

Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.

Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni.

Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található „Súgó” menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!